Herman Café og Delikatesse

Kva skjer?

Gode vener og sambygdingar!

Det er snart gått eitt år sidan vi bestemte oss for å starta opp Herman igjen.

Entusiastiske og fulle av pågangsmot tok vi fatt i ei oppgåve som vi ikkje hadde tilstrekkeleg føresetnad for å vite noko om. Hovudmotivet vårt var å få liv i Herman att!

Etter ei tid med mykje glede, lærdom og hardt arbeid, ser vi at vi ikkje lenger er dei rette til å stå i front for å drive Herman vidare.

Vi har lagt eit godt grunnlag for vidare drift.  I staden for å selje utstyr og inventar,  vil vi leige dette ut til nye som vil  ta over.

Herman Cafe og Delikatesse tek pause frå den daglege drifta frå 1. januar 2015. Mest truleg vil det bli oppstart att frå april med ny selskapsstruktur.

Det vil framleis vere pub-kveldar fredagar i januar!

Vi vil rette ei stor takk til alle dei som har nytta seg av tilbodet vi har gjeve denne tida!